راهکار جایگزین حذف چهار صفر از پول ملی

حذف صفر از پول یک راه حل کوتاه مدت و مال پنجاه سال پیش است…حال راهکار…ما دراوزان واحد های زیادی داریم ازقبیل گرم و  سیر و چارک و کیلو و تن وغیره برای همین هیچ مشکلی پیش نمی اید…اما ما فقط  دو  واحد در پول داریم  ریال و تومان با افزایش واحدپول میتوان این مشکل را حل کرد مثلا بجای یک میلیون تومان معادل یک واحد درهم  بجای هزار میلیاردتومان معادل یک  واحد دینار بکار برد واحد درهم در خرید خانه وغیره استفاده کرد. و واحد دینار  که واحدبزرگتری در…